برنامه زمان‌بندی کلینیک صنعت

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست دانشگاه شیراز، 4 الی 6 آذرماه 1399

شماره کلینیک

موضوع کلینیک

مکان برگزاری

زمان برگزاری

اعضا

1

شبکه های توزیع آب

 

 (تالار سعدی)

سه‌شنبه 4 آذرماه

ساعت 13-12

اعضای کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب:

دکتر جلیلی قاضی زاده (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر حریری اصلی (شرکت آب و فاضلاب استان گیلان)

مهندس هنری (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر میرسپاسی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

2

کیفیت آب

 (تالار پروین اعتصامی)

سه‌شنبه 4 آذرماه

ساعت 13-12

اعضای کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب:

خانم دکتر اکبری (دانشگاه تهران)

خانم دکتر باغبان (شرکت آب و فاضلاب استان تهران)

مهندس قنادی (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

3

تصفیه فاضلاب و بازیافت آب

 (تالار سعدی)

چهار‌شنبه 5 آذرماه

ساعت 13-12

اعضای کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب:

دکتر فاضلی (دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر نایب (دانشگاه شهید بهشتی)

4

شبکه های جمع آوری فاضلاب

 (تالار پروین اعتصامی)

چهار‌شنبه 5 آذرماه

ساعت 13-12

اعضای گروه نویسندگان کتاب طراحی و اجرای شبکههای فاضلاب:

دکتر صفوی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

مهندس یراقی، مهندس جزی و مهندس کریمی (مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان)