شورای سیاستگذاری
دکتر مسعود تابش
رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران و رئیس شورا
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
دبیر کنگره
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: taleb [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمدجواد عابدینی
نماینده دانشگاه شیراز
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: abedini [at] shirazu.ac.ir
دکتر سید حسین افضلی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: afzali [at] shirazu.ac.ir
دکتر سولماز سعادت
دبیر کمیته اجرایی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: ssaadat [at] shirazu.ac.ir
مهندس اردوان نیکنام
عضو شورای سیاستگذاری
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای استان فارس
پست الکترونیکی: ardavannik [at] yahoo.com
مهندس امین رضا رجبی
عضو شورای سیاستگذاری
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک شرکت آبفای شیراز
پست الکترونیکی: rajabia [at] abfa-shiraz.ir
کمیته علمی
دکتر مسعود تابش
رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران
استاد دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
پست الکترونیکی: mtabesh [at] ut.ac.ir
دکتر سید حسین افضلی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: afzali [at] shirazu.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
عضو کمیته علمی و عضو هیئت مدیره انجمن
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1482;
پست الکترونیکی: taleb [at] shirazu.ac.ir
دکتر غلامرضا رخشنده رو
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: rakhshan [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمد جواد عابدینی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: abedini [at] shirazu.ac.ir
دکتر أیوب کریمی جشنی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: akarimi [at] shirazu.ac.ir
دکتر سولماز سعادت
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: ssaadat [at] shirazu.ac.ir
دکتر مریم دهقانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: maryamdehghani [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمد رضا نیکو
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: nikoo [at] shirazu.ac.ir
دکتر سید محراب امیری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3064822314981
پست الکترونیکی: mamiri [at] shirazu.ac.ir
دکتر مسعود نوشادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشکاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/noshadi
پست الکترونیکی: noshadi [at] shirazu.ac.ir
دکتر شاهرخ زندپارسا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/zandparsa
پست الکترونیکی: zandparsa [at] shirazu.ac.ir
دکتر تورج هنر
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/honar
پست الکترونیکی: honar [at] shirazu.ac.ir
دکتر حسین حمیدی فر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
وب سایت: shirazu.ac.ir/faculty/home/hamidifar
پست الکترونیکی: hamidifar [at] shirazu.ac.ir
دکتر ابراهیم گشتاسبی راد
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: goshtasb [at] shirazu.ac.ir
دکتر امید ابوعلی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: abouali [at] shirazu.ac.ir
دکتر محمود جوان
عضو کمیته علمی
دانشیار مهندسی آب دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3796374106480
پست الکترونیکی: javan [at] shirazu.ac.ir
دکتر داور خلیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار مهندسی آب دانشگاه شیراز
وب سایت: agricol.shirazu.ac.ir/department/ViewScienceCommittee.aspx?id=5&&lang=fa-IR
پست الکترونیکی: dkhalili [at] shirazu.ac.ir
عزت اله رییسی اردکانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3796374106480
پست الکترونیکی: e-raeisi [at] yahoo.com
دکتر مهدی زارعی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده علوم دانشگاه شیراز
وب سایت: agricol.shirazu.ac.ir/department/ViewScienceCommittee.aspx?id=1010&&lang=fa-IR
پست الکترونیکی: mehdizarei20 [at] yahoo.ca
دکتر علی گلی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3796374106480
پست الکترونیکی: goli [at] shirazu.ac.ir
دکتر داریوش مولا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1438
پست الکترونیکی: dmowla [at] shirazu.ac.ir
دکتر نصیر مهران بد
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3796374106480
پست الکترونیکی: mehran [at] shirazu.ac.ir
دکتر عبدالحسین بغلانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز
وب سایت: cee.sutech.ac.ir/fa/DrBaghlani
پست الکترونیکی: baghlani [at] sutech.ac.ir
دکتر علی اکبر حکمت زاده
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز
وب سایت: cee.sutech.ac.ir/fa/DrHekmatzadeh
پست الکترونیکی: hekmatzadeh [at] sutech.ac.ir
دکتر محمد واقفی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: vaghefi [at] pgu.ac.ir
دکتر سید حامد معراجی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: h.meraji [at] pgu.ac.ir
دکتر محمد علی بقاپور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس
پست الکترونیکی: baghapour [at] sums.ac.ir
دکتر منصوره دهقانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان فارس
پست الکترونیکی: mdehghany [at] sums.ac.ir
دکتر محمد پروین نیا
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه یاسوج
وب سایت: cv.yu.ac.ir/Masters/default/?action=Biography&masterID=b55ec28c52d5f6205684a473a2193564&LaID=1
پست الکترونیکی: info [at] yu.ac.ir
دکتر شهرزاد مالکی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فسا
وب سایت: pershiess.fasau.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=3480
پست الکترونیکی: s.maleki [at] fasau.ac.ir
دکتر سیده مریم موسوی فرد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فسا
وب سایت: pershiess.fasau.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=4804
پست الکترونیکی: mousavifard [at] fasau.ac.ir
دکتر علی پورکریمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فسا
وب سایت: pershiess.fasau.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=7534
پست الکترونیکی: poorkarimi [at] fasau.ac.ir
دکتر بیژن باقری
عضو کمیته علمی
مدیر گروه آب و محیط زیست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آب و برق فارس
پست الکترونیکی: bagheribijan [at] gmail.com
دکتر علیرضا احدی
عضو کمیته علمی
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب شیراز
پست الکترونیکی: ahadi [at] abfa-shiraz.ir
مهندس امین رضا رجبی
عضو کمیته علمی
مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک شرکت آبفای شیراز
پست الکترونیکی: rajabia [at] abfa-shiraz.ir
مهندس اردوان نیکنام
عضو کمیته علمی
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آبفای استان فارس
پست الکترونیکی: ardavannik [at] yahoo.com
مهندس فریدون کرمپور
عضو کمیته علمی
رئیس گروه تحقیقات کاربردی سازمان آب منطقه ای فارس
پست الکترونیکی: fk1610 [at] yahoo.com
دکتر حسن نوروزی
عضو کمیته علمی
نماینده سازمان آب منطقه‌ای فارس
پست الکترونیکی: mahmoud_nowroozi [at] yahoo.com
مهندس فرزاد جهان‌مرد
عضو کمیته علمی
نماینده شرکت آب و فاضلاب شیراز
پست الکترونیکی: jahanmardf [at] abfa-shiraz.ir
مهندس علی اصغر قانع
عضو کمیته علمی
مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghane [at] nww.ir
دکتر حمیدرضا صفوی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: hasafavi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: hasafavi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر علی ترابیان
عضو کمیته علمی
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: atorabi [at] ut.ac.ir
دکتر سارا نظیف
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
پست الکترونیکی: snazif [at] ut.ac.ir
دکتر زهرا اکبری
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: zakbary [at] ut.ac.ir
دکتر رضا غیاثی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rghiassi
پست الکترونیکی: rghiassi [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا مهرنیا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/mmehrnia
پست الکترونیکی: mmehrnia [at] ut.ac.ir
دکتر منوچهر وثوقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: vosoughi [at] sharif.edu
دکتر احمد ابریشم‌چی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ahmad.abrishamchi [at] gmail.com
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/pages/profiles.aspx?proffid=392194
پست الکترونیکی: m_jalili [at] sbu.ac.ir
دکتر مجتبی فاضلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_fazeli [at] sbu.ac.ir
دکتر فرشید پژوم شریعتی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
وب سایت: faculty.srbiau.ac.ir/f-pajoum/fa
پست الکترونیکی: pajoum [at] srbiau.ac.ir
دکتر سیمین ناصری
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پست الکترونیکی: simnasseri [at] hotmail.com
دکتر بیژن بینا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: bbina123 [at] yahoo.com
دکتر افشین تکدستان
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
پست الکترونیکی: takdastan [at] ajums.ac.ir
مهندس عباس پیراینده
عضو کمیته علمی
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
وب سایت: wwcerd.com/conect/index.html
پست الکترونیکی: info [at] wwcerd.com
دکتر میلاد لطیفی علویجه
عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و بازرس انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: milad.latifi [at] ut.ac.ir
مهندس حمیدرضا هنری
عضو کمیته علمی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران و بازرس انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: hamidrezahonari [at] yahoo.com
دکتر عبدالمهدی میرسپاسی
عضو کمیته علمی
بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو مهندسین مشاور آبران
پست الکترونیکی: mehdimirsepassi [at] gmail.com
دکتر کاوه حریری اصلی
عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: hariri_k [at] yahoo.com
مهندس علی سیدزاده
عضو کمیته علمی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: seyedzadeh56 [at] gmail.com
مهندس عزیزالله مبینی
عضو کمیته علمی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: mobini [at] nww.ir
دکتر ستار صالحی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد گرمسار و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: sattar.salehi61 [at] yahoo.com
مهندس علی اکبر غزلی
عضو کمیته علمی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و عضو کمیته تخصصی هدررفت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: ghazali56 [at] gmail.com
دکتر عباس اکبرزاده
عضو کمیته علمی
مرکز آموزش های تخصصی وزارت نیرو و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
وب سایت: abbasakbarzadeh.blogfa.com/
پست الکترونیکی: abbasakbarzadeh [at] yahoo.com
دکتر علیرضا حسن اقلی
عضو کمیته علمی
وزارت جهاد کشاورزی و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: arho49 [at] yahoo.com
دکتر محمدحسین صراف زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
پست الکترونیکی: sarrafzdh [at] ut.ac.ir
مهندس محمد عبدالله زاده
عضو کمیته علمی
شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: abdollahzadeh.278 [at] gmail.com
دکتر احمدرضا محمدی ده چشمه
عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: armohammadi [at] yahoo.com
دکتر حسین نایب
عضو کمیته علمی
مهندس مشاور و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
پست الکترونیکی: pirnia.nayeb [at] gmail.com
مهندس بهنام وکیلی
عضو کمیته علمی
مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: vakili [at] nww.ir
دکتر بهمن یارقلی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه آبیاری و زه‌کشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی
پست الکترونیکی: yar_bahman [at] yahoo.com
دکتر محمد قاسمیان
عضو کمیته علمی
عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
پست الکترونیکی: ghasemian [at] hltj.mui.ac.ir
دکتر علی یوسفی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو کمیته تخصصی بازیافت انجمن
وب سایت: ayousefi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: ayousefi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر مهتاب باغبان
عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: baghebanmahtab [at] yahoo.com
دکتر جلال حسن
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: jalalhassan [at] ut.ac.ir
مهندس غلامرضا شقاقی
عضو کمیته علمی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: greza80 [at] yahoo.com
دکتر میترا غلامی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضلاب ایران
پست الکترونیکی: gholamim [at] iums.ac.ir
مهندس مجید قنادی
عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب کشور
پست الکترونیکی: ghannadi48 [at] gmail.com
دکتر سید حسین سجادی‌فر
عضو کمیته علمی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران
پست الکترونیکی: sajadi [at] scu.ac.ir