برنامه زمان‌بندی نشستهای تخصصی

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست دانشگاه شیراز، 4 الی 6 آذرماه 1399

شماره نشست

عنوان نشست

مکان برگزاری

زمان برگزاری

اعضا

1

سامانه‌های فاضلاب، اپیدمی‌ها و بیماری‌های نوظهور

نشست تخصصی اول (تالار حافظ)

سه‌شنبه 4 آذرماه

ساعت 12-10:30

خانم دکتر ناصری (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر محوی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد (استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)

دکتر رشیدی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران)

دکتر بقاپور (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

2

تاب‌آوری شبکه‌های آب و فاضلاب

نشست تخصصی دوم (تالار سعدی)

سه‌شنبه 4 آذرماه

ساعت 17:30-16

دکتر تابش (استاد دانشگاه تهران)

دکتر کارآموز (استاد دانشگاه تهران)

مهندس قانع (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

دکتر حقیقی (دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر بشیری (فرمانداری تهران)

مهندس نیکنام (شرکت آب و فاضلاب  استان فارس)

3

هوشمندسازی و نوآوری در سامانه‌های آب و فاضلاب

نشست تخصصی سوم (تالار سعدی)

چهار‌شنبه 5 آذرماه

ساعت 12-10:30

دکتر جلیلی قاضی زاده (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

مهندس طباطبائی (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

مهندس مسعودی (شرکت آب و فاضلاب شیراز)

مهندس تقوایی (شرکت به پویان مشهد)

دکتر غرویان (معاون پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی)

مهندس توکلی بینا (شرکت آب و فاضلاب استان تهران)

4

بازنگری شاخص و استاندارد کیفیت منابع آب ایران

نشست تخصصی چهارم (تالار حافظ)

چهار‌شنبه 5 آذرماه

ساعت 16:15-14:45

دکتر بیدختی (استاد دانشگاه شیراز)

دکتر تجریشی (معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست)

خانم دکتر ناصری (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر مریدی (مدیرکل آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست)

مهندس فتحی (سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور)

دکتر هاشمی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)

مهندس اعظم واقفی (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)

دکتر کریمی جشنی (دانشیار دانشگاه شیراز)