محور ویژه: تاب‌آوری سامانه‌های آب و فاضلاب

محورهای تخصصی:

1-    تامین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین)، تصفیه، توزیع و ایمنی آب شرب

2-    جمع‌آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب و آب‌های سطحی

3-    رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‌شور

4-    فناوری‌های نوین در آب و فاضلاب

5-    ارتقا، مقاوم ‎سازی و بازسازی سامانه‌های آب و فاضلاب

6-    مدیریت بهره‌وری منابع انسانی و تامین منابع مالی پایدار در خدمات آب و فاضلاب

7-    رویکردهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط ‎زیستی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

8-    پدافند غیرعامل، مهندسی ارزش، مدیریت انرژی و ایمنی در خدمات آب و فاضلاب

9-    رویکردهای نوین تامین آب و دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها و جوامع کوچک

10-  برون‌سپاری، تامین مالی از منابع غیردولتی و ظرفیت خیرین و سمن‌ها در خدمات آب و فاضلاب

11-  تدوین استانداردها، ضوابط و تجارب بومی سامانه‌های آب و فاضلاب

12-  هوشمند سازی سامانه‌های آب و فاضلاب

13-  آموزش علوم و مهندسی آب و فاضلاب