آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-07-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1398-11-15
تاریخ شروع کنگره
1399-09-04
تاریخ پایان کنگره
1399-09-06