جلسات هشتم الی یازدهم شورای دبیران کنگره در آبان ماه 1399
1399-09-01
جلسات هشتم الی یازدهم شورای دبیران کنگره در آبان ماه 1399

هشتمین جلسه روز شنبه 99/8/3 ساعت 16 الی 18، نهمین جلسه روز شنبه 99/8/10 ساعت 16 الی 18، دهمین جلسه روز یکشنبه 99/7/18 ساعت 16 الی 18 و یازدهمین جلسه روز شنبه 99/7/24 ساعت 16 الی 18.

در این جلسات موارد زیر بررسی و تصویب شد:

1- گزارش ادامه جلسات حضوری دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی با مدیران استان فارس.

2- گزارش دریافت مقالات، روند داوری و انتخاب مقالات شفاهی و پوستری و همچنین نحوه ویراستاری و انتشار مقالات.

3- گزارش فعالیت های انجمن برای کسب حمایت مالی و دریافت مقالات و پایان نامه های برتر و برنامه و اعضای نشست ها و کلینیک صنعت.

4- گزارش تماس با شرکت ها برای دریافت فیلم و تیزر برای بخش های نمایشگاه و بازدید مجازی.

5- گزارش اقدامات انجام شده در مورد زیرساخت های مجازی و خرید برنامه اسکای روم و برنامه ریزی لازم برای آشنایی و کار با نرم افزار و آموزش اپراتورها و کاربران

6- برنامه و چگونگی اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه و سخنرانان کلیدی