جلسه آشنایی با Skyroom
1399-08-15
جلسه آشنایی با Skyroom

جلسه روز ۵ شنبه ۱۵ آبان ماه خانم دکتر سعادت، دکتر طالب بیدختی و مهندس سهند بند امیری با ۱۶ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص آشنایی با Skyroom.