جلسه روز ۱۴ مهر ماه ۹۹ با مهندس فتوحی و مهندس کمال زاده با حضور دکتر بیدختی و دکتر افضلی
1399-07-14
جلسه روز ۱۴ مهر ماه ۹۹ با مهندس فتوحی و مهندس کمال زاده با حضور دکتر بیدختی و دکتر افضلی

جلسه روز ۱۴ مهر ماه ۹۹ با مهندس فتوحی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان فارس و مهندس کمال زاده معاون ایشان با حضور دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی