جلسه روز شنبه ۱۹ مهر ماه با دکتر حمیدیان و مهندس طلعتی با حضور دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی
1399-07-19
جلسه روز شنبه ۱۹ مهر ماه با دکتر حمیدیان و  مهندس طلعتی با حضور دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی

جلسه روز شنبه ۱۹ مهر ماه با دکتر حمیدیان نایب رییس اتاق بازرگانی فارس و مهندس طلعتی با حضور دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی