جلسه روز شنبه ۱۹ مهر ماه با دکتر حمیدیان و مهندس طلعتی با حضور دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی
19 مهر 1399

جلسه روز شنبه ۱۹ مهر ماه با دکتر حمیدیان نایب رییس اتاق بازرگانی فارس و مهندس طلعتی با حضور دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی