جلسه با دکتر ناصری و دکتر بهتر در دفتر شورای شهر شیراز
1399-07-15
جلسه با دکتر ناصری و دکتر بهتر در دفتر شورای شهر شیراز

جلسه با دکتر ناصری رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز و دکتر بهتر مشاور ایشان در دفتر شورای شهر شیراز