جلسه با مدیر کل محیط زیست استان، معاونین و کارشناسان
1399-07-08
جلسه با  مدیر کل محیط زیست استان، معاونین و کارشناسان

جلسه با دکتر ظهرابی، مدیر کل محیط زیست استان، معاونین و کارشناسان