جلسه چهارم شورای دبیران کنگره
1399-07-05

جلسه چهارم شورای دبیران کنگره

چهارمین جلسه شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران روز شنبه 5/7/99 ساعت 16 الی 18 به صورت مجازی تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر بررسی و تصویب شد:

1- گزارش جلسه حضوری با مدیران عامل شرکت آبفای فارس، شرکت آبفای شیراز، شرکت آب منطقه ای فارس، استاندار برای مشارکت و حمایت کنگره توسط دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی ارائه شد.

2- گزارش تماسهای انجام شده برای تشکیل جلسه با مسئولین اتاق بازرگانی، شهرداری و شورای شهر، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار برای مشارکت و حمایت کنگره توسط دکتر طالب بیدختی و دکتر افضلی ارائه شد.

3- گزارش دریافت نزدیک به 200 مقاله در مهلت فراخوان اول مقالات ارائه شد و در رابطه با روند داوری و انتخاب مقالات شفاهی و پوستری و همچنین نحوه ویراستاری و انتشار مقالات بحث و تصمیم گیری شد.

4- گزارش فعالیت های انجمن برای کسب حمایت مالی و دریافت مقالات و پایان نامه های برتر و نظرخواهی انجام شده برای لیست اعضای نشستها  توسط دکتر تابش ارائه شد.

5- گزارش اقدامات انجام شده در مورد زیرساختها و سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه شیراز برای ارائه جلسات مقالات و نشستها و نمایشگاه بصورت مجازی توسط دکتر طالب بیدختی و خانم مهندس حیدری فر ارائه و جنبه های مختلف اجرای برنامه ها مورد بحث قرار گرفت. همچنین مقرر شد دستوالعملها و متون آموزشی لازم برای آشنایی شرکت کنندگان تهیه و پس از نهایی شدن در سایت کنگره قرار گیرد.

6- مقرر شد مسئولین کمیته های اجرایی از پرداخت هزینه یک مقاله معاف شوند.