جلسه با رئیس و مدیر آموزشی و پژوهشی نظام مهندسی استان فارس
09 مهر 1399

جلسه با مهندس سیف‌زاده، رئیس نظام مهندسی استان فارس و دکتر زارع، مدیر آموزشی و پژوهشی نظام مهندسی روز چهارشنبه 9 مهرماه 1399 در دفتر نظام مهندسی