جلسه با رئیس و مدیر آموزشی و پژوهشی نظام مهندسی استان فارس
1399-07-09
جلسه با رئیس و مدیر آموزشی و پژوهشی نظام مهندسی استان فارس

جلسه با مهندس سیف‌زاده، رئیس نظام مهندسی استان فارس و دکتر زارع، مدیر آموزشی و پژوهشی نظام مهندسی روز چهارشنبه 9 مهرماه 1399 در دفتر نظام مهندسی