جلسه با مهندس دهقانی، مدیرعامل سازمان آب فارس و مهندس کرم‌پور، نماینده‌ی سازمان در شورای راهبردی
1399-07-03
جلسه با مهندس دهقانی، مدیرعامل سازمان آب فارس و مهندس کرم‌پور، نماینده‌ی سازمان در شورای راهبردی

جلسه با مهندس دهقانی، مدیرعامل سازمان آب فارس و مهندس کرم‌پور، نماینده‌ی سازمان در شورای راهبردی

 

روز پنج‌شنبه، 3 مهر 1399