جلسه سوم شورای سیاستگذاری کنگره سوم آب و فاضلاب
1398-10-17

در روز 17 دی‌ماه، سومین جلسه شورای سیاستگذاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با حضور نمایندگان انجمن، دانشگاه شیراز، شرکت‌های آبفای فارس و شیراز از ساعت 11 الی 13 در دانشگاه شیراز برگزار شد.
- در این جلسه ضمن تعیین تاریخ کنگره از 4 الی 6 آذر 1399، طرح اولیه پوستر کنگره بررسی و مقرر شد تا آخر دی‌ماه نهایی و در بهمن ماه ارسال شود.
- همچنین مسئول دبیرخانه و محل آن تعیین و برنامه ریزی‌های اولیه آن انجام شد.
- در ادامه محورهای کنگره بررسی و نهایی شد.
- نحوه تأمین مالی کنگره و پتانسیل‌های موجود مورد بررسی قرار گرفت.
- تفاهم نامه همکاری دانشگاه شیراز و انجمن بررسی و نهایی شد.
- در انتها نیز محل‌های پیشنهادی برای برگزار کنگره توسط آقایان دکتر طالب بیدختی و دکتر تابش مورد بازدید قرار گرفت.