راه اندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه کاشان
06 بهمن 1398

روز سه شنبه 24 دی ماه خانم دکتر زهرا جمشیدزاده نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران با آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن ملاقات نمود. در این جلسه ضمن ارائه گزارش ایشان از وضعیت دانشگاه کاشان در ارتباط با حوزه آب و فاضلاب، شرح وظایف نمایندگی انجمن در دانشگاه ها مورد بحث قرار گرفت. در ادامه برنامه ریزی لازم برای شروع به کار نمایندگی و همچنین شاخه دانشجویی انجمن و ارتباط فعال با کلیه افراد و موسسات مرتبط در سطح دانشگاه های کاشان و آزاد و همچنین آبفای کاشان انجام شد.