نظرات انجمن در مورد گزارش هیئت ویژه سیلاب
1398-11-06

پیرو انتشار پیشنویس دومین گزارش هیئت ملی گزارش سیلاب ها و درخواست از انجمن های علمی برای بررسی و اظهارنظر در مورد این گزارش، نظرات انجمن آب و فاضلاب ایران مصوب جلسه سی و ششم هیئت مدیره به شرح زیر طی نامه ای به هیئت ارسال شد.