سخنرانی کلیدی آقای دکتر طالب بیدختی
20 بهمن 1398

روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 آقای دکتر طالب بیدختی استاد محترم دانشگاه شیراز و عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران سخنرانی کلیدی خود را در مراسم افتتاحیه هجدهمین همایش ملی هیدرولیک ایران با عنوان چالشها و راه حلهای آموزش مهندسی هیدرولیک ارائه نمودند. نظر به اهمیت مطالب ارائه شده فایل سخنرانی ایشان برای استفاده علاقمندان در بالا ارائه می شود.