انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن
21 بهمن 1398

طی حکمی از سوی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حمیدرضا صفوی عضو محترم هیئت مدیره و نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در دانشگاه صنعتی و استان اصفهان به عنوان عضو کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شد. بدینوسیله این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک می گوییم.

روابط عمومی انجمن آب و فاضلاب ایران