عضویت نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در کمیته مدیریت مصرف آب وزارت نیرو
1398-11-23

عضویت نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در کمیته مدیریت مصرف آب وزارت نیرو

طی حکمی از سوی آقای مهندس تقی زاده خامسی معاونت محترم آب و آبفای وزارت نیرو آقای دکتر مسعود تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به عنوان عضو کمیته مدیریت مصرف آب شرب وزارت نیرو تعیین شدند. بدینوسیله این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک می گوییم.

روابط عمومی انجمن آب و فاضلاب ایران