ملاقات نمایندگان انجمن با معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب
21 خرداد 1398

روز یکشنبه 12 خرداد 1398 جلسه ای با حضور آقایان دکتر تابش و مهندس قانع، رئیس و نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران با آقای مهندس کشفی، معاون محترم بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب در محل دفتر ایشان برگزار شد.
- در این جلسه که آقایان مهندس سیدزاده و مهندس وکیلی نیز حضور داشتند گزارش روند پیشرفت کار دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت آب به همراه پوستر و اطلاعات همایش به اعضای جلسه ارائه شد.
- در ادامه ضمن موافقت با عضویت آقایان مهندس سیدزاده و مهندس وکیلی بعنوان نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در شورای سیاستگزاری همایش، در مورد نحوه جلب مشارکت شرکتهای آب و فاضلاب بحث شد. در این زمینه مقرر شد پوستر و اطلاعات همایش از سوی شرکت مهندسی به اطلاع شرکتهای آبفا رسیده و از آنها برای مشارکت فعال در برنامه های همایش دعوت شود.