سه شنبه 04 آذر 1399 09:00 conf_to 10:00
Dr. Christian Korndoerfer
سخنرانی کلیدی دوم
سه شنبه 04 آذر 1399 09:00 conf_to 10:00
دکتر مجید سرتاج
سخنرانی کلیدی اول